TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận
51 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ
giải quyết đúng hạn

96.08 (%)