TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận
57 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ
giải quyết đúng hạn

98.25 (%)