TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận
27 hồ sơ

Đang xử lý
4 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ
giải quyết đúng hạn

100 (%)