TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận
6 hồ sơ

Đang xử lý
2 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ
giải quyết đúng hạn

100 (%)